Regulamin serwisu

Regulamin serwisu inAkademia.pl

1. Postanowienia ogólne.

1.1.Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://inakademia.pl jest własnością INQUEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Ścinawska 20, 53-629 Wrocław), NIP spółki: 8971784072, REGON spółki: 021936107, adres poczty elektronicznej: bok@inakademia.pl.
1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców, korzystających z Serwisu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 7 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do nie-konsumentów). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3.Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności, opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4.Definicje:
1.4.1.CERTYFIKAT INAKADEMII – certyfikat przyznawany przez Usługodawcę po pozytywnym zdaniu testu wiedzy (minimum 75% poprawnych odpowiedzi) z danego tematu Materiału Szkoleniowego.
1.4.2.CERTYFIKAT OFICJALNY – certyfikat (zaświadczenie, świadectwo) przyznawany na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez uprawniony do tego podmiot, potwierdzający ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia (kursu, zajęć) objętego danym Materiałem Szkoleniowym.
1.4.3.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.4.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Serwisie Internetowym, w ramach Konta, umożliwiający złożenie zamówienia na dostęp do Materiałów Szkoleniowych.
1.4.5.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6.KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, umożliwiająca dostęp do zbioru funkcjonalności, określonych w załączniku numer 1 do Regulaminu oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, udostępnianych poprzez Serwis Internetowy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym wprowadzane lub utworzone przez niego treści.
1.4.7.MATERIAŁY SZKOLENIOWE – materiały multimedialne, dostępne w Serwisie Internetowym, w ramach funkcjonalności Konta.
1.4.8.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o nowościach i produktach w Serwisie Internetowym.
1.4.9.PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
1.4.10.REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
1.4.11.SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym https://www.inakademia.pl.
1.4.12.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
1.4.15.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
1.4.15.USŁUGOBIORCA PRO – Usługobiorca będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będący w tym wypadku konsumentem), a także, bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, Usługobiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
1.4.16.USŁUGODAWCA – INQUEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Ścinawska 20, 53-629 Wrocław) NIP spółki: 8971784072, REGON spółki: 021936107, adres poczty elektronicznej: bok@inakademia.pl.
 

2. Usługi elektroniczne w serwisie internetowym.

2.1.Usługodawca świadczy, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, następujące Usługi Elektroniczne:
2.1.1.Korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy:, imię i nazwisko oraz adres e-mail. Zalecane jest również już po zalogowaniu uzupełnienie w zakładce „Edytuj Konto” dodatkowych danych: adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym, województwo), adres poczty elektronicznej,, data urodzenia oraz miasto urodzenia, a w przypadku Usługobiorcy Pro dodatkowo numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz nazwa firmy.
2.1.2.Newsletter – na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 

3. Warunki korzystania z usług elektronicznych.

3.1.Odpłatność korzystania z Usług Elektronicznych:
3.1.1.Korzystanie z Konta jest nieodpłatne, z następującymi wyjątkami:
3.1.1.1.Materiały Szkoleniowe – korzystanie z Materiałów Szkoleniowych jest odpłatne na zasadach zawartych w cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu.
3.1.1.2.Certyfikat Oficjalny – przyznanie Certyfikatu Oficjalnego jest odpłatne na zasadach wskazanych w opisie danego Materiału Szkoleniowego.
3.1.2.Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.
3.2.Okres na jaki umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta:
3.2.1.Konto świadczone jest przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem Materiałów Szkoleniowych, z których korzystanie jest możliwe przez okres i na zasadach zawartych w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Upływ okresu korzystania z Materiałów Szkoleniowych nie ma wpływu na korzystanie z samego Konta.
3.2.2.Newsletter świadczony jest przez czas nieoznaczony.
3.3.Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym. Z Konta może korzystać jedynie Usługobiorca.
3.4.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.4.1.Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do łącza internetowego o przepustowości co najmniej 2mbps (2 megabity/sekundę).
3.4.2.Dostęp do poczty elektronicznej.
3.4.3.Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome lub Safari, zaktualizowana do najnowszej wersji.
3.4.4.Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
3.4.5.Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3.5.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania, mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.
3.6.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest dokonać niezwłocznie ich aktualizacji.
3.7.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania (w tym także prezentowania, udostępniania, rozpowszechniania, produkowania, utrwalania, sprowadzania, przechowywania lub posiadania) treści o charakterze bezprawnym.
 

4. Warunki korzystania z materiałów szkoleniowych.

4.1.Materiały Szkoleniowe dostępne są jedynie dla Usługobiorców posiadających Konto w Serwisie Internetowym oraz po uzyskaniu dostępu Materiałów Szkoleniowych zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 4 Regulaminu.
4.2.Uzyskanie dostępu do Materiałów Szkoleniowych:
4.2.1.Korzystanie z Materiałów Szkoleniowych możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) kliknięciu pola „Wykup subskrypcję” oraz (3) dokonaniu płatności. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: liczba osób uprawnionych do dostępu do Materiałów Szkoleniowych oraz sposób płatności. Jeśli wcześniej nie zostało to uzupełnione, niezbędne jest również uzupełnienie w zakładce Edytuj Konto następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres (ulica,numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj) oraz w przypadku Usługobiorcy PRO: nazwy firmy i numeru NIP. Do dokonania płatności niezbędne jest, w zależności od wybranego sposobu płatności, podanie danych karty kredytowej, konta w serwisie PayPal.com lub nazwy banku Usługobiorcy.
4.3.Szczegółowe warunki korzystania z Materiałów Szkoleniowych:
4.3.1.Korzystanie z Materiałów Szkoleniowych w ramach Konta ma charakter czasowy na określony z góry okres czasu i dla określonej w Formularzu Zamówienia liczby osób oraz nie ulega automatycznemu przedłużeniu po jego upływie.
4.3.2.W ramach swojego Konta Usługobiorca ma możliwość tworzenia subkont dla osób korzystających z jego Konta, tj. dla tych, dla których został wykupiony dostęp do Materiałów Szkoleniowych. Usługobiorca, zarządzający swoim Kontem,, ma również możliwość zarządzania subkontami, w tym ich usuwania oraz wykupywania dostępów do Materiałów Szkoleniowych na kolejne okresy. W wypadku tworzenia subkonta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej osoby, dla której subkonto jest tworzone. W momencie pierwszego logowania na subkonto osoba, dla której zostało ono utworzone, podaje dodatkowo następujące dane: adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym, województwo), data urodzenia oraz miasto urodzenia.
4.3.3.Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zgodnie z pkt. 8 Regulaminu.
 

5. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych, licencja .

5.1.Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie warunków korzystania z Materiałów Szkoleniowych, będących utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego, dostępnych w Serwisie Internetowym i znajduje zastosowanie w braku: innych uzgodnień między Usługodawcą a Usługobiorcą lub innego uregulowania, zawartego w opisie danego Materiału Szkoleniowego. Niniejszy punkt Regulaminu nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.
5.2.Prawa autorskie do Materiałów Szkoleniowych należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego.
5.3.Usługobiorcy korzystającemu z Materiałów Szkoleniowych, udzielana jest niezbywalna, niewyłączona i nieograniczona terytorialnie licencja na korzystanie z Materiałów Szkoleniowych do własnego użytku osobistego, a w przypadku Usługobiorcy Pro do własnych celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej.
5.4.Licencja jest udzielona Usługobiorcy na okres uzyskanego przez niego dostępu do Materiałów Szkoleniowych w Serwisie Internetowym. W przypadku Usługobiorców Pro licencja dodatkowo wygasa, jeżeli Usługobiorca Pro dopuści się naruszenia swoich obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu – dotyczy to w szczególności sytuacji gdy Usługobiorca Pro korzysta z Materiałów Szkoleniowych w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania, bądź narusza inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem z Materiałów Szkoleniowych.
5.5.W ramach udzielonej licencji Usługobiorca jest uprawniony do wielokrotnego czasowego zwielokrotnienia Materiałów Szkoleniowych, polegającego na czasowym wprowadzeniu Materiałów Szkoleniowych do pamięci jednego komputera, laptopa albo innego urządzenia multimedialnego w celu czasowego wyświetlania lub odtwarzania Materiałów Szkoleniowych.
5.6.Usługobiorca nie jest uprawniony do sublicencjonowania Materiałów Szkoleniowych (w tym do upoważniania innych osób do korzystania z Materiałów Szkoleniowych) oraz nie jest uprawniony do kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania lub wprowadzania w całości lub w części Materiałów Szkoleniowych do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.
 

6. Sposoby płatności.

6.1.Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za odpłatne Usługi Elektroniczne:
6.1.1.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy
6.1.2.Płatności za pośrednictwem serwisu Paylane.pl, w tym płatności elektroniczne, płatności za pośrednictwem serwisu PayPal.com oraz płatności kartą kredytową (serwis Paylane.pl należy do spółki PayLane UK Ltd., 46 Station Road, North Harrow, Middlesex HA2 7SE, Wielka Brytania, Rejestr Spółek dla Anglii i Walii (the Registrar of Companies for England and Wales), Numer Spółki 6493144).
 

7. Odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorców pro.

7.1.Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.
7.2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę Pro korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych.
7.3.Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco: całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy Pro zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę Pro za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych, w razie braku korzystania z odpłatnych Usług Elektronicznych do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Usługodawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie.
 

8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych.

8.1.Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą a Usługodawcą, tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.
8.2.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
8.3.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
8.3.1.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn w ciągu 30 dni od jej zawarcia poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@inakademia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ścinawska 20, 53-629 Wrocław. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). W wypadku Usługobiorców Pro wypowiedzenie umowy w okresie korzystania przez niego z Materiałów Szkoleniowych nie uprawnia go do żądania zwrotu uiszczonej płatności proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.
8.3.2.W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym jedynie w przypadku, gdy Usługobiorca w sposób bezprawny, rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie) do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter bezprawny i obiektywny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
8.3.3.W wypadku Usługobiorców Pro Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy Pro, wskazany w ramach Konta. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę w okresie korzystania przez Usługobiorcę Pro z Materiałów Szkoleniowych nie uprawnia Usługobiorcy Pro do żądania zwrotu uiszczonej płatności proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.
 

9. Tryb postępowania reklamacyjnego.

9.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz pozostałe reklamacje, związane z działaniem Serwisu Internetowego, Usługobiorca można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@inakademia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ścinawska 20, 53-629 Wrocław. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności, dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
9.2.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
9.3.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 

10. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

10.1.Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@inakademia.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ścinawska 20, 53-629 Wrocław. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
10.2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.1; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.
 

11. Postanowienia końcowe.

11.1.Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
11.2.Zmiany w Regulaminie:
11.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
11.2.3.W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem dodatkowych opłat lub zmianą obecnych, Usługobiorca, będący konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy.
11.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.4.Rozstrzyganie sporów:
11.4.1.Ewentualne spory, powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, będącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą Pro zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 

Pobierz wersję .pdf